Všeobecné podmínky používání


Předmět

 

Tyto všeobecné podmínky mají za cíl definovat způsob zpřístupnění služeb webových stránek www.cbmcompany.com, níže nazývaných “služba” a podmínky používání této služby uživatelem.

Jakýkoliv přístup a/nebo používání webových stránek www.cbmcompany.com předpokládá přijetí a respektování všech podmínek zde uvedených a jejich bezvýhradné přijetí. Představují tedy smlouvu mezi CBM a uživatelem.

V případě, že uživatel nechce přijmout podmínky jako celek nebo jejich část, žádáme ho, aby odmítl používání služby.

 

Zákonná ustanovení

 

V souladu s nařízeními článků 6-III a 19 zákona o důvěrnosti v oblasti digitální ekonomie vás informujeme, že tyto webové stránky patří editoru CBM webových stránek www.cbmcompany.com

Sídlo společnosti: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Francie
Telefon: +33 (0)2 43 24 76 92
Vedoucí publikace: Robert Khanoyan
Vedoucí zpracování: Robert Khanoyan

Fotografie: Stéphane Leroy

 

Technické informace

 

Tyto stránky jsou optimalizovány pro rozlišení obrazovky 1024×780 a pro vyhledávače 5. generace.

 

Přístup ke službě

 

Služba je přístupná zdarma všem uživatelům s přístupem na internet. Všechny náklady spojené s přístupem ke službě, ať už poplatky za materiály, softwary nebo internetové připojení jsou hrazeny uživatelem. Ten také nese odpovědnost za správné fungování svého počítačového vybavení a za přístup na internet.
CBM poskytne uživateli všechny rozumné prostředky pro zajištění kvality služby, ale nemá žádnou povinnost toho dosáhnout.

CBM nemůže být viněna z odpovědnosti za nefunkčnost sítě nebo serverů nebo za jakoukoliv jinou událost, která se vymyká rozumné kontrole, a která by bránila nebo zhoršovala přístup ke službě.

CBM si vyhrazuje možnost přerušit, dočasně pozastavit nebo bez upozornění změnit přístup ke všem nebo k některým službám z důvodu zajištění údržby, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Přerušení nezakládá žádné právo ani povinnost na odškodnění.

 

Duševní vlastnictví

 

CBM informuje uživatele těchto webových stránek, že většina informací a údajů zde uvedených jsou chráněny zákonnými ustanoveními týkajícími se práv duševního vlastnictví.

Informace a údaje takto chráněné a uvedené na webových stránkách jsou majetkem CBM nebo třetích stran, které daly své svolení CBM s jejich využitím.

Jakékoliv použití, reprodukce, využívání, adaptace nebo změna celku nebo jeho části, a i částečné využití těchto informací a údajů je zakázáno bez výslovného a předchozího povolení CBM. Nedodržení tohoto zákazu může vést k občanské a trestní odpovědnosti uživatele webových stránek, zejména v souvislosti s ustanoveními článku L335-2 Zákoníku duševního vlastnictví ohledně padělků. Takovéto nedodržení je trestáno trestem odnětí svobody v délce trvání tří let a pokutou 300000 euro.

 

Osobní údaje

 

V zájmu zachování soukromí uživatelů se CBM zavazuje k tomu, že sběr a zpracování osobních informací získaných v rámci těchto webových stránek bude provedeno v souladu se zákonem č. 78–17 ze 6. ledna 1978 týkajícím se informatiky, souborů a svobod, jinak nazvaný též “Zákon o informatice a svobodách”.

V souladu s článkem 34 zákona o “Informatice a svobodách”, CBM zaručuje uživateli právo na vydání nesouhlasu, na přístup a opravu nominativních údajů, které se ho týkají. Uživatel má právo uplatnit toto právo:

Pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách: www.cbmcompany.com nebo písemně na adrese: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Francie
Webové stránky nabízejí uživatelům možnost přihlásit se k odběru newsletteru, prostřednictvím něhož budou elektronickou poštou dostávat aktuality a nabídky týkající se značky CBM.

Přihlášení k odběru newsletteru je bezplatné. Vyžaduje, aby uživatel poskytl CBM omezený počet osobních informací.

Některé z těchto informací jsou povinné, protože jsou nezbytné pro poskytování služeb za nejlepších možných podmínek. Tyto údaje jsou sbírány CBM a uloženy v elektronickém formátu.

Sbírání těchto informací umožní CBM přijmout individuální správu uživatelských údajů a nabídnout uživatelům možnost zacílit na jednotlivé potřeby. Na základě těchto formulářů a těchto informací dávají uživatelé souhlas s eventuálním vytvořením složky. Sbírka těchto informace a vytvoření uživatelské složky je předmětem prohlášení CNIL.

Tyto údaje zůstanou striktně důvěrné, pokud návštěvník neuvede výslovně jinak, nebo pokud nenastanou, jiné, velmi specifické, okolnosti, kdy šíření těchto informací je potřeba pro identifikace, interpelaci nebo trestní stíhání jedinců, kteří poškodili nebo napadli CBM nebo v případě jakékoliv jiné osoby: to znamená, pokud k tomu bude CBM zákonem donucena.

Webové stránky obsahují linky na sdílení umožňující uživateli sdílet obsah webových stránek nebo nabídky s některým ze svých kontaktů, nebo dostávat e-mailem připomínku nabídky, která by ho mohla zajímat.

Používání těchto dvou služeb vyžaduje, aby uživatel poskytl svůj e-mail webovým stránkám. Nicméně bez souhlasu uživatele nebude e-mail uložen na stránkách a bude použit pouze k účelům dané služby.

 

Používání cookies

 

Stránky www.cbmcompany.com používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se mohou automaticky nainstalovat do vašeho prohlížeče a umožňují webovým stránkám analyzovat jejich používání uživateli. Údaje generované cookies týkající se vašeho používání (včetně IP adresy) jsou předány a uchovávány prohlížečem. Cookie je prvek, který neumožňuje identifikovat uživatele, ale slouží k uložení informací týkajících se jeho pohybu po webových stránkách. Tyto údaje mohou být sděleny třetím stranám v případě, kdy to zákon vyžaduje.

Nastavení vašeho vyhledávacího softwaru umožňuje informovat o přítomnosti cookies a případně je odmítnout popsaným způsobem na adrese: www.cnil.fr

Máte právo přijmout nebo odmítnout používání cookies a můžete deaktivovat jejich používání tím, že nakonfigurujete příslušné parametry vašeho vyhledávače (viz funkce nápověda na vašem vyhledávači). Nicméně deaktivací cookies může dojít k tomu, že některé služby budou nedostupné, ale nijak to nebrání přístupu na nevyhrazená místa webových stránek.

Na našich stránkách schraňujeme stopy po připojení, a to ke statistickým účelům. Používáním těchto webových stránek souhlasíte, že vaše osobní údaje budou zpracovány za podmínek a k účelům výše popsaným.

 

Hypertextové linky

 

Pokud www.cbmcompany.com nabízí hypertextové linky na webové stránky editované a/nebo spravované třetími stranami, s tím, že neexistuje žádná kontrola nad těmito externími zdroji, uživatel přijímá skutečnost, že CBM nenese žádnou odpovědnost ohledně zpřístupnění těchto zdrojů a nemůže být odpovědný za jejich obsah.

 

Vyšší moc

 

CBM nemůže být hnána k odpovědnosti v případě zásahu vyšší moci nebo v případě skutečností, jež jsou nezávislé na její vůli.

 

Vývoj této smlouvy

 

CBM si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky a ustanovení této smlouvy.
Uživateli se doporučuje pravidelně konzultovat poslední verzi Všeobecných podmínek dostupných na stránkách www.cbmcompany.com

 

Délka a vypovězení

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od prvního používání služby Uživatelem.

 

Aplikovatelné právo a oprávněný soud

 

Práva aplikovatelná na obsahy a předávání údajů přes a okolo webových stránek se řídí francouzským právem.
V případě sporu, který nelze vyřešit smírně, jsou kompetentní rozhodnout pouze francouzské soudy podléhající odvolacímu soudu v LE MANS.