Werknemers


Doel

 

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van de service van de site www.cbmcompany.com, hierna “de service” en de gebruiksvoorwaarden van de service door de gebruiker te definiëren.

Toegang tot of gebruik van de site www.cbmcompany.com veronderstelt onherroepelijke acceptatie en naleving van alle bepalingen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen dus een contract tussen CBM en de gebruiker.

In het geval de gebruiker een deel of het geheel van deze algemene voorwaarden niet accepteert, wordt hij verzocht de service niet te gebruiken.

 

Wettelijke bepalingen

 

Conform de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de (Franse) Wet vertrouwen in de numerieke economie, informeren wij u dat deze site eigendom is van CBM die uitgever is van de site www.cbmcompany.com

Hoofdkantoor: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Frankrijk
Telefoon: +33 (0)2 43 24 76 92
Directeur publicatie: Robert Khanoyan
Hoofdredacteur: Robert Khanoyan

Foto credits: Stéphane Leroy

 

Technische informatie

 

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024×780 en 5e generatie browsers.

 

Toegang tot de service

 

De service is gratis toegankelijk voor elke gebruiker die een internetverbinding heeft. Alle kosten in verband met de toegang tot de service, inclusief kosten voor materiaal, software of toegang tot internet komen uitsluitend voor rekening van de gebruiker. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computeruitrusting en toegang tot internet.

CBM neemt redelijke maatregelen voor het garanderen van kwaliteitstoegang tot de service, maar is hiertoe niet verplicht.
CBM kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor disfunctioneren van het netwerk of de servers of enig ander voorval waarover zijn geen redelijke controle heeft, waardoor toegang tot de service wordt verhinderd of verstoord.

CBM behoudt zich de mogelijkheid voor zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een deel of de hele service te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen ten behoeve van onderhoud of om elke andere reden, zonder dat deze onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of recht op vergoeding.

 

Intellectueel eigendom

 

CBM informeert de gebruikers van deze site dat het grootste deel van de informatie en gegevens die vermeld worden, beschermd is door wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten.

Deze beschermde informatie en gegevens die op de site worden vermeld, zijn eigendom van CBM of derden die CBM toestemming hebben verleend voor de exploitatie daarvan.

Alle representaties, reproducties, gebruik, aanpassingen of wijzigingen van een deel of alle informatie of gegevens evenals de al dan niet gedeeltelijke exploitatie daarvan zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CBM. Niet-naleving van dit verbod kan burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van de gebruiker van de site tot gevolg hebben, op grond van de bepalingen van artikel L335-2 van het (Franse) Wetboek van Intellectueel Eigendom met betrekking tot namaak waarop een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro staat.

 

Persoonsgegevens

 

CBM respecteert de privacy van haar gebruikers en verplicht zich ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op deze site uit te voeren conform de wet nr. 78–17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, de zogenaamde Wet “Informatica en vrijheden”.

Conform artikel 34 van de wet “Informatica en vrijheden” garandeert CBM dat de gebruiker het recht heeft bezwaar te maken tegen, toegang te krijgen tot en correcties aan te brengen in de gegevens die op hem betrekking hebben. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen:

door het contactformulier te gebruiken dat beschikbaar is op de site: www.cbmcompany.com of door ons een brief te sturen op het volgende adres: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – France

De site biedt gebruikers de mogelijkheid zich in te schrijven voor een newsletter, zodat ze via e-mail nieuws en aanbiedingen van het merk CBM kunnen ontvangen.
Inschrijving voor de newsletter is gratis. Hiervoor moet de gebruiker bepaalde informatie aan CBM verstrekken

Sommige van deze gegevens zijn verplicht omdat ze nodig zijn voor de optimale uitvoering van prestaties. Deze gegevens worden door CBM verzameld en in elektronisch formaat opgeslagen.

Het verzamelen van deze informatie stelt CBM in staat een gepersonaliseerd beheer van haar gebruikers te hanteren waarmee gericht kan worden ingegaan op de specifieke behoeften van de afzonderlijke gebruikers. Op basis van het ingevulde formulier en daarin verstrekte informatie geven gebruikers toestemming voor het eventueel opstellen van een bestand. Het verzamelen van deze informatie en het opstellen van een gebruikersbestand zijn onderworpen aan indiening bij de CNLI.
Deze gegevens wordt strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij de internetgebruiker uitdrukkelijk toestemming geeft of onder bijzondere omstandigheden waarin openbaarmaking nodig is voor de identificatie, het verhoor of gerechtelijke vervolging van een persoon die verdacht wordt van het toebrengen van schade aan CBM of derden; dat wil zeggen als CBM wettelijk verplicht is tot openbaarmaking.

De site bevat tevens share links waarmee de gebruiker inhoud van de site of aanbiedingen kan delen met zijn contacten of per e-mail een herinnering kan ontvangen voor een aanbieding waarin hij geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Voor het gebruik van deze twee services moet de gebruiker zijn e-mail aan de site verstrekken. Deze e-mail wordt alleen met toestemming van de gebruiker opgeslagen door de site en wordt alleen gebruikt voor de betreffende service.

 

Gebruik van cookies

 

De site www.cbmcompany.com gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die automatisch op uw browser software geïnstalleerd kunnen worden en waarmee de internetsite het gebruik door gebruikers van de site kan analyseren. Cookies genereren gegevens over uw gebruik (inclusief uw IP-adres) die door de browser worden overgedragen en opgeslagen. Met een cookie kan de gebruiker niet geïdentificeerd worden. Cookies dienen voor het registreren van informatie over de navigatie van de gebruiker op de internetsite. Deze gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is.

Via de instelling van uw browser software kunt u geïnformeerd worden over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren volgens de procedure zoals beschreven op: www.cnil.fr

U bent vrij om cookies te accepteren of te weigeren en u kunt het gebruik ervan deactiveren via de betreffende instellingen in uw browser (zie helpfunctie van uw browser). Het deactiveren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde services die daarmee verbonden zijn, niet beschikbaar zijn, maar het heeft geen invloed op toegang tot niet-exclusieve delen van de site.

Ten behoeve van statistische analyse bewaren wij sporen van de verbinding met onze site. Door deze internetsite te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw gegevens volgens de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Hypertekst links

 

Als www.cbmcompany.com hypertekst links aanbiedt naar websites die worden uitgegeven en/of beheerd door derden, erkent de gebruiker dat CBM op geen enkele manier aansprakelijk is voor de terbeschikkingstelling van deze bronnen en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud daarvan, aangezien zijn geen enkele controle heeft over deze externe bronnen.

 

Overmacht

 

CBM is niet aansprakelijk in geval van overmacht of feiten waarover zij geen controle heeft.

 

Wijziging van dit contract

 

CBM behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen van dit contract op elk moment te wijzigen.
Wij raden de gebruiker aan regelmatig de meest recente versie van de Algemene voorwaarden te lezen die beschikbaar zijn op de site www.cbmcompay.com

 

Duur en beëindiging

 

Dit contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur vanaf het gebruik van de service door de Gebruiker.

 

Heersend recht en bevoegde jurisdictie

 

Op de inhoud en de overdracht van gegevens op en rond de site is de Franse wetgeving van toepassing.
In geval van een geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitende de rechtbanken in de jurisdictie van het hof van beroep van LE MANS bevoegd.