Werknemers


Doel

 

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden voor terbeschikkingstelling van de service van de site www.cbmcompany.com, hierna “de service” en de gebruiksvoorwaarden van de service door de gebruiker te definiëren.

Toegang tot of gebruik van de site www.cbmcompany.com veronderstelt onherroepelijke acceptatie en naleving van alle bepalingen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden vormen dus een contract tussen CBM en de gebruiker.

In het geval de gebruiker een deel of het geheel van deze algemene voorwaarden niet accepteert, wordt hij verzocht de service niet te gebruiken.

 

Wettelijke bepalingen

 

Conform de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de (Franse) Wet vertrouwen in de numerieke economie, informeren wij u dat deze site eigendom is van CBM die uitgever is van de site www.cbmcompany.com

Hoofdkantoor: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON  – Frankrijk
Telefoon: +33 (0)2 43 24 76 92
Directeur publicatie: Robert Khanoyan
Hoofdredacteur: Robert Khanoyan

Foto credits: Stéphane Leroy

 

Technische informatie

 

Deze site is geoptimaliseerd voor een schermresolutie van 1024×780 en 5e generatie browsers.

 

Toegang tot de service

 

De service is gratis toegankelijk voor elke gebruiker die een internetverbinding heeft. Alle kosten in verband met de toegang tot de service, inclusief kosten voor materiaal, software of toegang tot internet komen uitsluitend voor rekening van de gebruiker. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn computeruitrusting en toegang tot internet.

CBM neemt redelijke maatregelen voor het garanderen van kwaliteitstoegang tot de service, maar is hiertoe niet verplicht.
CBM kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor disfunctioneren van het netwerk of de servers of enig ander voorval waarover zijn geen redelijke controle heeft, waardoor toegang tot de service wordt verhinderd of verstoord.

CBM behoudt zich de mogelijkheid voor zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot een deel of de hele service te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen ten behoeve van onderhoud of om elke andere reden, zonder dat deze onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of recht op vergoeding.

 

Intellectueel eigendom

 

CBM informeert de gebruikers van deze site dat het grootste deel van de informatie en gegevens die vermeld worden, beschermd is door wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten.

Deze beschermde informatie en gegevens die op de site worden vermeld, zijn eigendom van CBM of derden die CBM toestemming hebben verleend voor de exploitatie daarvan.

Alle representaties, reproducties, gebruik, aanpassingen of wijzigingen van een deel of alle informatie of gegevens evenals de al dan niet gedeeltelijke exploitatie daarvan zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van CBM. Niet-naleving van dit verbod kan burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van de gebruiker van de site tot gevolg hebben, op grond van de bepalingen van artikel L335-2 van het (Franse) Wetboek van Intellectueel Eigendom met betrekking tot namaak waarop een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 300.000 euro staat.

 

Persoonsgegevens

 

>Bescherming van uw persoonsgegevens

Om de privacy van haar gebruikers te respecteren, voert CBM de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op deze website uit in overeenstemming met de Franse privacywet nr. 78-17 van 6 januari 1978 genaamd “”Loi Informatique et Libertés””.

In overeenstemming met artikel 34 van de wet “”Informatique et Libertés”” garandeert CBM de gebruiker een recht op bezwaar, inzage en rectificatie inzake de hem betreffende persoonsgegevens. De gebruiker kan dit recht als volgt uitoefenen:

Door het contactformulier op de website www.cbmcompany.com te gebruiken of door ons een brief te sturen aan het volgende adres: 1 rue du Vieil Hêtre – 72700 ROUILLON Frankrijk.

De website biedt de gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op een nieuwsbrief, zodat ze per e-mail nieuws en aanbiedingen kunnen ontvangen van het merk CBM.

De inschrijving op deze nieuwsbrief is gratis. Hiervoor is het vereist dat de gebruiker een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verstrekt aan CBM.

Een deel van deze informatie is verplicht omdat de gegevens onmisbaar zijn om de services in de beste omstandigheden te verlenen. Deze gegevens worden door CBM verzameld en geregistreerd in een elektronisch formaat.

Het verzamelen van deze informatie stelt CBM in staat om een geïndividualiseerd beheer van de gebruikers in te voeren, waardoor gericht kan worden ingespeeld op hun persoonlijke behoeften. Op basis van de ingevulde formulieren en de aldus verkregen gegevens, geven de gebruikers toestemming voor de eventuele aanmaak van een bestand.

Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk, behoudens andersluidende uitdrukkelijke toestemming van de internetgebruiker of in zeer specifieke omstandigheden waaronder met name wanneer de openbaarmaking noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die CBM of een andere persoon kan schaden of benadelen; d.w.z. wanneer CBM hiertoe wettelijk is verplicht.

De website bevat ook links waarmee de gebruiker de inhoud van de website of aanbiedingen kan delen met zijn contacten, of per e-mail een herinnering kan ontvangen inzake een aanbod dat hem kan interesseren.

Het gebruik van deze twee services vereist dat de gebruiker zijn e-mailadres invoert op de website. Dit e-mailadres wordt echter, tenzij anders overeengekomen met de gebruiker, niet opgeslagen door de website en wordt alleen gebruikt voor de betreffende service.

> Algemene bepalingen inzake de gegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden op 25 mei 2018. Deze verordening definieert de in acht te nemen beginselen voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonsgegevens. Zij garandeert ook de rechten van de betrokken personen.

Onze website www.cbmcompany.com biedt verschillende formulieren aan om gegevens van een gebruiker te verzamelen.

Het doel van de gegevensverzameling is om een bestand te vormen voor het beheer van de prospecten en de klanten van ons bedrijf CBM Company. Ons bestand wordt gebruikt en geoptimaliseerd voor statistische doeleinden, om contact op te nemen en om onze inhoud aan te bieden aan mensen die dit willen.

A. De informatie die we verzamelen

1. Automatisch verzamelde informatie:

 • uw IP-adres;
 • het apparaat en de webbrowser waarvan u gebruik maakt;
 • de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website en de wijze waarop u de website gebruikt en de inhoud raadpleegt;
 • uw aankoop- en betalingsgeschiedenis (indien van toepassing).

2. Informatie die u verstrekt:

Wij vragen en verzamelen de volgende persoonlijke gegevens wanneer u gebruik wilt maken van onze services.

 • Uw accountgegevens: Wanneer u zich registreert om een gebruikersaccount (CBM-account) aan te maken, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer, e-mailadres enz., om u gepersonaliseerde aanbiedingen en betalingsinformatie (zoals betaalkaart- of bankrekeninginformatie) te kunnen sturen.
 • Contactformulier: wanneer u contact met ons opneemt voor een verzoek om informatie of een offerte, hebben wij bepaalde persoonsgegevens nodig, zoals uw voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres, om u een antwoord te kunnen geven.
 • Informatie voor de inschrijving op onze nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig om u onze aanbiedingen te kunnen verstrekken.

B. Hoe gebruiken wij de verzamelde gegevens?

1. Voor het beantwoorden van uw vragen.

 • Wanneer u contact met ons opneemt via ons contactformulier verzamelen wij uw gegevens om uw vragen om informatie of offertes te kunnen beantwoorden.

2. Voor het aanbieden, aanpassen en verbeteren van onze website en marketingberichten.

 • Onze website onderhouden, verbeteren en beheren.
 • U informeren over de producten en services die u kunnen interesseren.
 • Aanbiedingen aan u presenteren.
 • Uw online ervaring, onze services en de manier waarop wij met u communiceren verbeteren of personaliseren.
 • Frauduleus gebruik identificeren en vermijden.
 • De veiligheid van ons netwerk en onze informatiesystemen verbeteren.
 • Beter begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken en de effectiviteit van onze reclame- en reclamecampagnes evalueren.

C. Hoe beschermen wij uw gegevens?

1. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven of bekendgemaakt aan derden.
 • Wij beperken de toegang tot uw gegevens tot de werknemers of onderaannemers die deze gegevens moeten gebruiken. Zij hebben de verplichting om ze te beschermen en de vertrouwelijkheid te behouden.

2. Aangebrachte technische beschermingsmiddelen:

 • Wij beschikken over fysieke en elektronische beveiligingen en procedures om ons te helpen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te handhaven. Wij gebruiken bijvoorbeeld de encryptietechnologie SSL (Secure Socket Layer).

D. Andere informatie

Google Analytics en Google Adwords

Een aantal van onze tools maakt gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Het gebruik van Google Analytics en Google Adwords is onderworpen aan het privacybeleid van Google, de algemene voorwaarden van AdWords en de algemene voorwaarden van Google Analytics.

E. Uw rechten

1. Beheer van uw persoonsgegevens

U kunt sommige van uw persoonsgegevens raadplegen en bijwerken via de instellingen van uw CBM-account.

 • U kunt op elk gewenst moment onjuiste of onvolledige informatie over u corrigeren via het contactformulier op onze website www.cbmcompany.com.
 • U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen via het contactformulier op onze website www.cbmcompany.com.

2. Bewaring van de gegevens

 • Na het verwijderen van uw account of het verzoek tot verwijdering van uw gegevens, worden uw persoonsgegevens permanent verwijderd, met uitzondering van de gegevens die CBM Company in staat stellen om te bewijzen dat zij aan haar wettelijke of contractuele verplichtingen heeft voldaan. De aldus bewaarde gegevens worden gedurende een jaar behouden en worden gedurende deze periode op geen enkele wijze gebruikt.
 • Bezwaar tegen verwerking en verwijdering van gegevens:

Wanneer uw persoonsgegevens worden behandeld voor direct-marketingdoeleinden, kunt u ons op elk moment vragen om de verwerking van uw gegevens te staken door ons een bericht te sturen via het contactformulier op onze website www.cbmcompany.com of door de instellingen van uw CBM-account te wijzigen.

 • U kunt uw account op elk moment beëindigen door de gewenste beëindiging te melden via het contactformulier op onze website www.cbmcompany.com en in het kader van de algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van uw abonnement.
 • Gegevensinbreuk en communicatie binnen 72 uur

CBM Company en haar onderaannemers zullen in geval van een inbreuk of vermoedelijke inbreuk op de persoonsgegevens uiterlijk 72 uur na de kennisname de toezichthoudende instantie CNIL hieromtrent informeren.

CBM Company behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen.In geval van een substantiële wijziging zoals de introductie van een nieuw doel, zal CBM Company u vooraf informeren over dit nieuwe doel.

F. Onze functionaris gegevensbescherming

Onze functionaris gegevensbescherming is beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt contact met hem opnemen via het contactformulier op onze website www.cbmcompany.com.

 

Gebruik van cookies

 

De site www.cbmcompany.com gebruikt cookies. Cookies zijn tekstbestanden die automatisch op uw browser software geïnstalleerd kunnen worden en waarmee de internetsite het gebruik door gebruikers van de site kan analyseren. Cookies genereren gegevens over uw gebruik (inclusief uw IP-adres) die door de browser worden overgedragen en opgeslagen. Met een cookie kan de gebruiker niet geïdentificeerd worden. Cookies dienen voor het registreren van informatie over de navigatie van de gebruiker op de internetsite. Deze gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk verplicht is.

Via de instelling van uw browser software kunt u geïnformeerd worden over de aanwezigheid van cookies en deze eventueel weigeren volgens de procedure zoals beschreven op: www.cnil.fr

U bent vrij om cookies te accepteren of te weigeren en u kunt het gebruik ervan deactiveren via de betreffende instellingen in uw browser (zie helpfunctie van uw browser). Het deactiveren van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde services die daarmee verbonden zijn, niet beschikbaar zijn, maar het heeft geen invloed op toegang tot niet-exclusieve delen van de site.

Ten behoeve van statistische analyse bewaren wij sporen van de verbinding met onze site. Door deze internetsite te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw gegevens volgens de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

 

Hypertekst links

 

Als www.cbmcompany.com hypertekst links aanbiedt naar websites die worden uitgegeven en/of beheerd door derden, erkent de gebruiker dat CBM op geen enkele manier aansprakelijk is voor de terbeschikkingstelling van deze bronnen en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud daarvan, aangezien zijn geen enkele controle heeft over deze externe bronnen.

 

Overmacht

 

CBM is niet aansprakelijk in geval van overmacht of feiten waarover zij geen controle heeft.

 

Wijziging van dit contract

 

CBM behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen van dit contract op elk moment te wijzigen.
Wij raden de gebruiker aan regelmatig de meest recente versie van de Algemene voorwaarden te lezen die beschikbaar zijn op de site www.cbmcompay.com

 

Duur en beëindiging

 

Dit contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur vanaf het gebruik van de service door de Gebruiker.

 

Heersend recht en bevoegde jurisdictie

 

Op de inhoud en de overdracht van gegevens op en rond de site is de Franse wetgeving van toepassing.
In geval van een geschil waarvoor geen minnelijke schikking kan worden getroffen, zijn uitsluitende de rechtbanken in de jurisdictie van het hof van beroep van LE MANS bevoegd.