Ogólne Warunki Korzystania


Przedmiot

 

Niniejsze ogólne warunki mają na celu zdefiniowanie warunków udostępniania usług na stronie www.cbmcompany.com, nazywanych w dalszej części „usługami” oraz warunków korzystania z usług przez użytkownika.

Dostęp i/lub korzystanie ze strony www.cbmcompany.com jest jednoznaczne z akceptacją i koniecznością przestrzegania wszystkich niniejszych warunków oraz z ich bezwarunkową akceptacją. Zatem stanowią one umowę między CBM a użytkownikiem.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje wszystkich lub części niniejszych warunków ogólnych, jest proszony o zaprzestanie korzystania z usługi.

 

Informacje wymagane prawnie

 

Zgodnie z zapisami artykułów 6-III i 19 ustawy dotyczącej zaufania w gospodarce cyfrowej informujemy, że niniejsza strona stanowi własność CBM, edytora strony www.cbmcompany.com

Siedziba spółki : 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Francja
Telefon: +33 (0)2 43 24 76 92
Dyrektor ds. publikacji: Robert Khanoyan
Dyrektor redakcyjny: Robert Khanoyan

Prawa autorskie do zdjęć: Stéphane Leroy

 

Informacje techniczne

 

Niniejsza strona jest zoptymalizowana pod kątem rozdzielczości ekranu 1024×780 i przeglądarek 5-ej generacji.

 

Dostęp do usługi

 

Usługa jest bezpłatna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu. Wszelkie koszty związane z dostępem do usługi takie jak koszt sprzętu, oprogramowania lub dostępu do Internetu, ponosi wyłącznie użytkownik. Jako jedyny jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie swojego sprzętu komputerowego jak też dostępu do Internetu.

CBM stosuje wszelkie racjonalne środki celem zapewnienia jak najlepszej jakości dostępu do usługi, jednak nie jest to jej obowiązkiem.
CBM nie może być odpowiedzialna za nieprawidłowe działanie sieci lub serwerów lub inne zdarzenia poza racjonalną kontrolą, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do usługi.

CBM zastrzega sobie możliwość przerwania, czasowego zawieszenia lub niezapowiedzianej modyfikacji dostępu do całej usługi lub do jej części w związku z konserwacją lub z innego powodu, przerwa taka nie stanowi podstawy do powstania jakiegokolwiek obowiązku czy do wypłaty odszkodowania.

 

Własność intelektualna

 

CBM informuje użytkowników niniejszej strony, że większość znajdujących się na niej informacji i danych jest chroniona zapisami prawnymi dotyczącymi praw własności intelektualnej.

Informacje i dane objęte taką ochroną znajdujące się na niniejszej stronie stanowią własność firmy CBM lub osób trzecich, które upoważniły CBM do ich wykorzystania.

Zabrania się prezentowania, powielania, wykorzystywania, adaptowania lub modyfikowania, w całości lub częściowo, a także jakiegokolwiek wykorzystania, nawet częściowego, tych informacji i danych bez wcześniejszego uzyskania wyraźnego pozwolenia CBM. W przypadku nieprzestrzegania tego zakazu użytkownik niniejszej strony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i karnej, przede wszystkim tytułem zapisów zawartych w artykule L335–2 Kodeksu własności intelektualnej dotyczących wykroczeń podlegających karze trzech lat pozbawienia wolności i 300.000 euro grzywny.

 

Dane osobowe

 

W trosce o poszanowanie życia prywatnego użytkowników CBM zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania informacji osobowych na niniejszej stronie zgodnie z ustawą nr 78–17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącą informatyki, kartotek i praw z nimi związanych, tzw. Ustawa „Informatyka i prawa powiązane”.
Zgodnie z artykułem 34 ustawy „Informatyka i prawa powiązane” CBM gwarantuje użytkownikowi prawo do niewyrażenia zgody na publikację, do dostępu i korekty danych imiennych go dotyczących. Użytkownik może zrealizować to prawo:

Korzystając z formularza kontaktowego na stronie: www.cbmcompany.com lub kierując do nas pismo na następujący adres: 16 – 18 rue Offenbach – ZAC de l’Oseraie – 72000 LE MANS – Francja

Na stronie użytkownicy mogą zapisać się na newsletter, dzięki czemu są informowani pocztą elektroniczną o aktualnościach i ofertach związanych z marką CBM.
Zapis na newsletter jest bezpłatny. Użytkownik musi przekazać CBM pewne informacje go dotyczące

Niektóre spośród tych informacji są wymagane, ponieważ są niezbędne do zapewnienia realizacji usługi na jak najlepszych warunkach. Dane te są gromadzone przez CBM i zapisywane w formacie elektronicznym.

Dzięki zgromadzonym informacjom firma CBM może indywidualizować podejście do użytkowników, co umożliwi dokładne spełnienie ich potrzeb. Użytkownicy wyrażają swoją zgodę na ewentualne utworzenie pliku na podstawie uzupełnionych formularzy i uzyskanych w ten sposób informacji. Gromadzenie tych informacji i utworzenie pliku użytkownicy stanowi podstawę do dokonania zgłoszenia w CNIL[francuski organ ochrony danych].

Dane te zachowują charakter ściśle poufny, chyba że internauta wyrazi jasno zgodę lub wystąpią szczególne okoliczności, przede wszystkim gdy ich ujawnienie jest niezbędne do rozpoznania, interpelacji lub sądowego ścigania każdego kto wyrządzi szkodę lub naruszy dobra CBM lub innej osoby, to znaczy gdy CBM będzie zmuszona do podjęcia takich kroków prawnych.

Ponadto na stronie znajdują się linki, przy pomocy których użytkownik może udostępniać, zawartość strony lub oferty swoim kontaktom lub otrzymywać mailem powiadomienie o ofercie, która może go interesować.

Aby móc korzystać z tych dwóch usług, użytkownik musi dostarczyć swój adres e-mail używany na stronie. Jednak jeżeli użytkownik nie wyrazi na to zgody, adres nie będzie przechowywany na stronie i będzie wykorzystywany wyłącznie w celach związanych z daną usługą.

 

Korzystanie z plików cookies

 

Strona www.cbmcompany.com korzysta z plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które mogą instalować się automatycznie w używanej przeglądarce, co pozwala stronie internetowej na analizowanie użytkowania strony przez użytkowników. Dane generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania (w tym adres IP) są przekazywane i przechowywane w przeglądarce. Plik cookie to element, na podstawie którego nie można zidentyfikować użytkownika, ale służy on da zapisywania informacji dotyczących nawigacji na stronie internetowej. Dane te mogą być przekazane osobie trzeciej, jeżeli będzie to wymagane prawnie.

W przeglądarce dostępne są ustawienia, które umożliwiają informowanie o obecności plików cookies i ewentualnie niewyrażenie zgody na ich wykorzystanie zgodnie z procedurą dostępną pod następującym adresem: www.cnil.fr

Zgoda na korzystanie z plików cookies nie jest wymagana i można uniemożliwić ich wykorzystanie wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki (patrz funkcja pomoc w przeglądarce). Jednak na skutek wyłączenia plików cookies niektóre usługi mogą być niedostępne, nie utrudnia to dostępu do niezastrzeżonych działów na stronie .
Zachowujemy informacje o logowaniu się na naszej stronie do celów statystycznych. Korzystając z niniejszej strony wyrażasz wyraźną zgodę na przetwarzanie Twoich danych do celów i na warunkach przedstawionych powyżej.

 

Linki hipertekstowe

 

Użytkownik oświadcza, iż wiadomo mu, że w przypadku, gdy www.cbmcompany.com zawiera linki tekstowe do stron internetowych edytowanych i/lub obsługiwanych przez osoby trzecie, jeżeli zasoby zewnętrzne nie znajdują się pod żadną kontrolą, CBM nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie tych zasobów i nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść.

 

Siła wyższa

 

CBM nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od jej woli.

 

Zmiany niniejszej umowy

 

CBM zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie postanowień, warunków i zapisów niniejszej umowy.
Użytkownik powinien zawsze zapoznać się z ostatnią wersją Ogólnych Warunków dostępną na stronie www.cbmcompany.com

 

Okres obowiązywania i rozwiązanie

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony począwszy od momentu skorzystania z Usługi przez użytkownika.

 

Właściwe prawo i właściwy sąd

 

Zasady prawne znajdujące zastosowanie do danych zawartych i przekazywanych na stronie są określone przez prawo francuskie.
Spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie, podlegają jurysdykcji sądów francuskich z rejonu Sądu Apelacyjnego w LE MANS.